Thursday, 08/12/2022 - 23:01|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Vĩnh An

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ công tác Thư viện trường học Năm học 2022 - 2023

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ công tác Thư viện trường học

Năm học 2022 - 2023

 

 
  
Tài liệu đính kèm: Tải về

 PHÒNG GDĐT CHÂU THÀNH

    TRƯỜNG THCS VĨNH AN

                                                     

Số: 163/KH-THCSVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Vĩnh An, ngày 22 tháng 9 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ công tác Thư viện trường học

Năm học 2022 - 2023

 
  

 

Căn cứ Hướng dẫn số 2950/HD-SGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác Thư viện trường học năm học 2022-2023;

Căn cứ Hướng dẫn số 1095/HD-PGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành về việc thực hiện nhiệm vụ công tác Thư viện năm học 2022-2023;

Căn cứ Kế hoạch giáo dục của Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh An năm học 2022-2023;

Bộ phận Thư viện trường THCS Vĩnh An xây dựng kế hoạch công tác Thư viện năm học 2022 - 2023 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THƯ VIỆN

1. Quy mô trường lớp

1.1 Cán bộ, GV-CNV: 30

Tổng số

Trong đó

BGH

GV

NV

NVTV

TB

GV-TPT Đội

02

21

04

01

01

01

          1.2 Học sinh:

Khối

6

7

8

9

Tổng cộng

Số lớp

03

02

03

02

10

Số học sinh

89

91

75

62

316

1.3 Cơ sở vật chất

 

 

Tổng

số

phòng

 

Trong đó

Phòng học

Phòng BGH

Phòng GV

Thư viện

Thiết bị

Phòng Đội

Phòng Y tế

P.Tin học

Phòng

dụng cụ thể dục

Phòng học bộ môn

 

Phòng khác

13

06

01

0

01

01

0

01

01

0

02

0

2. Thuận lợi

- Được sự quan tâm, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ của chuyên viên phụ trách Thư viện - Thiết bị Phòng GDĐT Châu Thành về công tác thư viện trường học nên có nhiều thuận lợi trong mọi hoạt động, thư viện ngày càng đi vào nề nếp.    

- Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, đôn đốc các thành viên trong Tổ công tác thư viện, kết hợp với các Tổ chuyên môn, thư viện thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

- Phòng thư viện được bố trí rất thuận tiện cho bạn đọc đến nghiên cứu, tham khảo tài liệu. Phòng thư viện thoáng mát, yên tĩnh.

- Cơ sở vật chất tương đối tốt thuận lợi cho việc phục vụ bạn đọc như: Tivi, bàn, ghế, tủ sách…

- Các phong trào hoạt động ngoại khóa của thư viện tổ chức được sự quan tâm của tất cả CB-GV-NV và học sinh các khối lớp.

- Có tủ sách giáo khoa dùng chung đủ để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. Đảm bảo đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, diện chính sách được mượn sách vào đầu năm học mới.

- Hầu hết học sinh thực hiện tốt nề nếp, kỷ cương, bảo quản của công, tích cực tham gia mọi phong trào.

3. Khó khăn

- Căn cứ theo tinh thần công văn 11185/GDTH về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông. Ban giám hiệu có quan tâm đầu tư cho bộ phận thư viện nhưng muốn thư viện Đạt chuẩn đúng theo lộ trình còn gặp rất nhiều khó khăn về sách tham khảo: cần khoảng 430 bản sách để đạt 80% sách 5 năm gần nhất để thư viện Đạt chuẩn theo đúng qui định. Cần bổ sung thêm tên báo và tạp chí theo qui định.

- Số lượng sách trong thư viện còn thiếu: Sách các sách về chuyên môn, sách giáo dục đạo đức, pháp luật. Sách xuất bản trong 5 năm (chiếm 80% kho sách tham khảo) còn thiếu.

- Một số Phụ huynh học sinh chưa quan tâm đến Thư viện nên việc xã hội hóa còn gặp nhiều khó khăn.

II. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Qua đó, thực hiện việc đổi mới, sáng tạo trong công tác thư viện trường học, xây dựng“Thư viện trường học thân thiện”, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, giáo dục kỹ năng tự học, tự nghiên cứu đồng thời giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, từng bước đẩy lùi những tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học.

2. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của lãnh đạo đơn vị, giáo viên, học sinh về vị trí, vai trò và tác dụng hỗ trợ của thư viện trường học trong giảng dạy, học tập và giáo dục toàn diện. Từ nhận thức chuyển thành những việc làm cụ thể, thiết thực trong công tác thư viện trường học.

3. Đẩy mạnh việc đổi mới công tác quản lý thư viện, thực hiện phân công, phân cấp và xác định cụ thể nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp quản lý, đặc biệt chú trọng nâng cao trách nhiệm của từng thành viên trong Tổ công tác thư viện, phát huy cao nhất tính chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao. Tích cực xây dựng thư viện đạt danh hiệu thư viện Đạt chuẩn; góp phần xây dựng trường học đạt kiểm định chất lượng và đạt chuẩn Quốc gia theo các Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GDĐT.

 4. Nhân viên thư viện làm công tác thư viện chuyên trách, có chuyên môn, nghiệp vụ để phát huy hiệu quả công tác. Thành lập tổ chuyên môn công tác thư viện và triển khai tổ chức sinh hoạt theo định kỳ để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng tổ chức quản lý của nhân viên thư viện đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác tổ chức các hoạt động thư viện, góp phần thực hiện tốt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng theo định hướng đến năm 2030 đối với Giáo dục và Đào tạo.

5. Xây dựng nhiều mô hình thư viện nhằm tạo môi trường thuận lợi cho học sinh tiếp cận thường xuyên với sách như: Thư viện thân thiện, thư viện xanh, thư viện góc lớp, thư viện lưu động… góp phần đổi mới hoạt động dạy, học của nhà trường.

6. Tổ chức chỉ đạo, quản lý khoa học hoạt động thư viện, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác quản lý Thư viện, tiếp thu sự phát triển của công nghệ, từng bước đưa trang thiết bị hiện đại, các phần mềm ứng dụng vào công tác quản lý thư viện và phục vụ bạn đọc.

7. Thực hiện xây dựng tủ sách giáo khoa dùng chung đảm bảo đáp ứng theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, đảm bảo cung cấp đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh đối tượng chính sách, học sinh khó khăn, diện chính sách theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ GDĐT về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.

8. Xã hội hóa các nguồn lực để xây dựng thư viện trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới, huy động phụ huynh học sinh, các tập thể, cá nhân tích cực tham gia xây dựng thư viện góc lớp. Hướng dẫn cho học sinh phương pháp đọc sách, cách quản lý tủ sách và tổ chức cho mượn sách.

9. Xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống thư viện trường học theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.

10. Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ/Sở/Phòng GDĐT về công tác thư viện trường học.

11. Chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2022-2023:

- Phòng thư viện ở vị trí thuận lợi dành cho hoạt động thư viện. Tích cực xây dựng Thư viện thân thiện; tổ chức phục vụ có hiệu quả cho giáo viên và học sinh.

- Phấn đấu 50%  lớp học có góc thư viện thân thiện, có tủ sách lớp học.

- Xây dựng thư viện trường học đạt danh hiệu “Thư viện trường học đạt chuẩn” trở lên theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ GDĐT.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công tác chỉ đạo và quản lý thư viện

a. Hiệu trưởng và các thành viên trong Tổ công tác thư viện

- Thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Bộ/Sở/Phòng GDĐT và các ngành liên quan về công tác thư viện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, nhân viên, giáo viên, học sinh về vai trò của thư viện trong nhà trường, tác dụng và ý nghĩa của việc đọc sách, tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 75/KH-SGDĐT ngày 04/5/2018 của Sở GDĐT về thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc đối với GDĐT. Công văn số 388/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 17/02/2021 về việc tổ chức hoạt động thư viện trong trường tiểu học từ năm học 2020-2021. Kế hoạch số 1047/KH-PGDĐT ngày 08/9/2022 của Phòng GDĐT về Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong nhà trường năm 2022.

- Xây dựng kế hoạch phát triển danh hiệu thư viện trường học Đạt chuẩn theo qui định. Xây dựng nội dung trọng tâm để củng cố thư viện hằng năm cho thư viện trường đạt danh hiệu thư viện trường học đạt chuẩn, xây dựng mô hình thư viện thân thiện phù hợp như: xây dựng thư viện góc lớp, thư viện xanh, góc viết, góc thư viện

- Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Tổ công tác thư viện của trường để triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của cấp trên; đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và tổ chức hoạt động thư viện trường học; tích cực phát huy hiệu quả của thư viện trong việc nâng cao chất lượng dạy và học.

- Bố trí cán bộ thư viện sinh hoạt với các tổ chuyên môn theo Điều lệ trường phổ thông. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và thông qua việc tự bồi dưỡng của cán bộ thư viện nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác tổ chức các hoạt động và quản lý thư viện.

- Thực hiện có hiện quả theo Kế hoạch số 868/KH-PGDĐT ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Phòng GDĐT về Sinh hoạt thư viện cụm liên trường năm. Tham gia hội thảo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, đồng thời giới thiệu các hình thức hoạt động tuyên truyền mới góp phần đổi mới hoạt động thư viện, thu hút nhiều bạn đọc, phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc. 

- Giao lưu, tham quan học tập kinh nghiệm ở các đơn vị làm tốt, nhất là đơn vị đã được công nhận thư viện trường học Đạt chuẩn, thư viện tiên tiến hoặc có thư viện hoạt động hiệu quả trong địa bàn huyện, trong tỉnh góp phần tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế.

- Tiếp tục ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý thư viện: Triển khai sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý thư viện trường học đã được trang bị, nâng cấp thường xuyên phần mềm hiện đang sử dụng. Nếu trường có điều kiện cần trang bị thêm máy quét mã vạch, máy vi tính, xây dựng hệ thống mạng nội bộ (LAN), mã QR,… từng bước xây dựng thư viện trường thành thư viện điện tử.

- Tăng cường đầu tư và sử dụng có hiệu quả kinh phí để bổ sung vốn tài liệu, hoàn thiện cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động thư viện trường; đồng thời có kế hoạch xã hội hóa huy động mọi nguồn lực hỗ trợ khác để nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật thư viện. Đảm bảo công tác đầu tư cho thư viện được thực hiện theo định kỳ hàng năm theo Công văn 1992/SGDĐT-KHTC ngày 29 tháng 6 năm 2022 về việc mua sắm tài sản không thuộc đối tượng mua sắm tập trung.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra chuyên đề, kiểm tra kế hoạch xây dựng thư viện đạt chuẩn để đạt danh hiệu “Thư viện Đạt chuẩn” theo qui định nhằm góp phần thúc đẩy sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường đối với công tác thư viện, giúp cán bộ quản lý hiểu rõ hơn về vai trò của thư viện trong việc góp phần nâng chất lượng dạy học trong nhà trường. Thực hiện kiểm tra theo phương thức tập trung từng cụm nhằm hướng dẫn và hỗ trợ chuyên môn, giúp cho cán bộ thư viện học tập kinh nghiệm lẫn nhau, ngày càng vững vàng hơn về chuyên môn.

- Tăng cường quản lý, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động thư viện theo 5 tiêu chuẩn. Đưa hoạt động thư viện trường học là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của các trường.

b. Nhân viên thư viện

- Tham gia sinh hoạt họp Thư viện (cụm 2) đúng theo Kế hoạch số 868/KH-PGDĐT ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Phòng GDĐT về Sinh hoạt thư viện cụm liên trường năm 2022-2023.       

- Thực hiện tốt hồ sơ sổ sách của thư viện theo qui định.

- Nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo để tổ chức thực hiện tốt về công tác thư viện.

- Thực hiện nghiêm túc các qui định, qui trình về nghiệp vụ Thư viện; chế độ báo cáo định kỳ.

- Quản lý và bảo quản tốt các tài liệu và tài sản của thư viện.

- Đảm bảo tốt các nội qui phòng thư viện, qui định về cho mượn, cho thuê sách.

- Tổ chức tốt các hoạt động thư viện; giới thiệu sách, trưng bày, triển lãm sách, tổ chức quyên góp sách, tổ chức tìm hiểu đề tài, sưu tầm tư liệu theo chủ đề,…xây dựng Thư viện thân thiện.

- Phối hợp với Tổ chuyên môn tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa của thư viện.

- Ứng dụng phần mềm quản lý thư viện vào công tác quản lý thư viện tại đơn vị.

- Tham gia các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện, chia sẽ, học tập kinh nghiệm các đơn vị thư viện trong huyện để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ thư viện.

2. Xây dựng vốn tài liệu, cơ sở vật chất của thư viện

- Đảm bảo đủ số lượng sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo theo danh mục do Bộ Giáo dục & Đào tạo qui định và Sở GD&ĐT hướng dẫn.

- Đảm bảo bổ sung hợp lý cả số lượng và chất lượng sách báo trong thư viện, ưu tiên đầu tư các loại sách phục vụ chuyên sâu nội dung dạy và học, sách 05 trở lại chiếm tỉ lệ đa số so với kho sách. Chú ý đặt mua các loại báo, tạp chí phù hợp với yêu cầu của cấp học, của giáo viên và học sinh.

- Trong năm học này, thư viện sẽ tập trung bổ sung sách, báo, các trang thiết bị đủ để từng bước xây dựng thư viện Đạt chuẩn, cụ thể như sau:

* Về sách, báo, tạp chí, hoạt động ngoại khóa:

Stt

Nội dung chủ đề

ĐVT

Số lượng

Thành tiền

1

Hoạt động ngoại khoá

Lần

28

2.540.000

2

Trang thiết bị bên trong thư viện

Cái

0

0

3

Báo - tạp chí

Tên

6

5.580.400

4

Sách nghiệp vụ

Bản

56

3.000.000

5

Sách tham khảo

Bản

141

7.809.000

6

Sách giáo khoa

Bộ

15

4.290.000

 

Tổng cộng

 

 

23.219.400

Tổng kinh phí dự trù trong năm học là 23.219.400 đồng

(Bằng chữ: Hai mươi ba triệu, hai trăm mười chín nghìn bốn trăm đồng)

3. Thực hiện đầy đủ qui định về nghiệp vụ thư viện

- Mở đủ các loại sổ sách quản lý thư viện theo qui định; thực hiện đủ và đúng qui trình các khâu kỹ thuật nghiệp vụ thư viện mỗi khi nhập hoặc xuất sách khỏi thư viện.

- Bố trí, sắp xếp kho sách khoa học, hợp lý, quản lý thư viện chặt chẽ; đơn giản hóa các thủ tục làm thẻ, cho mượn... để tổ chức phục vụ bạn đọc nhanh chóng, thuận tiện, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của giáo viên và học sinh.

- Nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo về công tác thư viện, nghiêm túc thực hiện các quy định, quy trình về nghiệp vụ thư viện, chế độ báo cáo định kỳ.

- Tiếp tục cập nhật: mục lục chủ điểm tháng và chuyên đề bộ môn/khối mỗi khi có sách về, các bài báo nói về chủ điểm, chuyên đề.

- Kết hợp với Tổ công tác thư viện tổ chức biên soạn thư mục chuyên môn và album phấn đấu trong năm học (thời gian 09/2022 đến 04/2023):

- Thực hiện 02 thư mục chuyên sâu phục vụ giảng dạy:

+ Giúp học sinh làm tốt các bài tập môn vật lý lớp 8 phần cơ học.

+ Giúp học sinh làm tốt các bài tập môn Toán lớp 9 phần Đại số.   

- Thực hiện 02 mục lục album:

+ Giúp các em luyện tập, củng cố và nâng cao kiến thức trong chương trình môn Ngữ văn ở lớp 9.

+ Giúp các em luyện tập, củng cố và nâng cao kiến thức trong chương trình môn Toán ở lớp 9.

- Ban giám hiệu các trường cần tạo điều kiện đề cán bộ thư viện có điều kiện tự học, tự bồi dưỡng và tham gia các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ Thư viện do Phòng GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT tổ chức.

4. Tổ chức và hoạt động thư viện

- Đầu năm học, thư viện xây dựng Kế hoạch, chương trình hành động thư viện phù hợp với mục tiêu đào tạo, nhiệm vụ năm học, chương trình giảng dạy, học tập và tâm lý lứa tuổi học sinh. Chương trình hoạt động thư viện phải có chủ đề, chủ điểm của từng tháng phù hợp với cấp, bậc học, nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế nhà trường.

- Đẩy mạnh hoạt động của Tổ công tác thư viện. Tổ công tác thư viện cần phối hợp chặt chẽ với cán bộ thư viện trong việc lập Kế hoạch và tổ chức các hoạt động Thư viện như bổ sung sách, tu bổ, bảo quản sách, tuyên truyền giới thiệu sách, cho học sinh mượn sách giáo khoa, sách tham khảo theo đúng quy định. Cần chú trọng xây dựng và tổ chức tốt mạng lưới công tác viện trong giáo viên, học sinh, kết hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể trong nhà trường và hội cha mẹ học sinh nhằm huy động các nguồn lực xây dựng và tổ chức hoạt động thư viện đạt hiệu quả cao nhằm góp phần thiết thực nâng cao chất lượng dạy và học.

- Kết hợp Tổ chuyên môn, Đoàn, Tổng phụ trách Đội tổ chức các hoạt động ngoại khoá theo chủ đề từng môn học, chủ điểm giáo dục đạo đức từng tháng với chất lượng và hiệu quả phù hợp với Thư viện của trường. Từng bước tạo điều kiện xây dựng thư viện có các góc văn học, góc tôn vinh văn hóa địa phương, làng nghề, góc Mỹ thuật… góp phần tạo nên một thư viện thân thiện.

- Cán bộ thư viện cần có lịch hoạt động phục vụ các hoạt động đọc sách, mượn sách của giáo viên, học sinh. Có phương thức quản lý và phục vụ phù hợp để tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng việc đọc sách của giáo viên, học sinh.

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách cho giáo viên và học sinh; vận động, hướng dẫn giáo viên và học sinh đọc và làm theo sách bằng nhiều hình thức: “một tháng có 2 lần tuyên truyền giới thiệu sách” (01 lần theo chủ điểm tháng và 01 lần theo chuyên đề của tổ chuyên môn).

 

 

 

* Thư viện sẽ tổ chức các hoạt động, chủ đề sau:

STT

TÊN

HOẠT ĐỘNG

CHỦ ĐỀ

ĐỐI TƯỢNG

PHỐI HỢP

Thời gian        dự kiến

1

 

Sinh hoạt      dưới cờ

Chủ điểm tháng

Toàn trường

TPT Đội + CBTV + GVCN

Từng tháng

Chuyên đề bộ môn

TPT Đội + CBTV + Tổ CM

Từng tháng

2

Kế hoạch điều tra vận động học sinh giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa

- Điều tra, vận động học sinh giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa.

- Kiểm tra học sinh giữ gìn và bảo quản Sách giáo khoa (Giữa HKI, HKII)

CBTV + GVCN + TPTĐ

CBTV + GVCN + TPTĐ

-  09/2022

 

 

- 11/2022 và 03/2023

3

Thi vẽ tranh

Chủ đề: “Vẽ tranh có ý tưởng sáng tạo theo bìa sách mà em yêu thích”

Khối 8

Tổ TV + GVCN + GVMT +

TPTĐ

10/2022

4

Thi đố vui       học tập

Ôn tập HKI

K6 -> 9

Tổ TV + GVCN + TPTĐ + TCM

12/2022

5

Thiết kế dụng cụ đựng sách và trang trí góc thư viện trong lớp học

Chủ đề: “Thiết kế dụng cụ đựng sách và trang trí góc thư viện lớp học mà em yêu thích”

Khối 6

Tổ TV + GVCN 6 + TPTĐ

03/2023

6

Thi xếp sách nghệ thuật - TPTĐ

Chủ đề: “Xếp sách nghệ thuật theo ý tưởng và mô hình mà em yêu thích”

Khối 7

Tổ TV + GVCN 7 + TPTĐ

03/2023

7

Biên soạn thư mục môn học chuyên sâu phục vụ dạy học

- Giúp học sinh làm tốt các bài tập môn vật lý lớp 8 phần cơ học.

- Giúp học sinh làm tốt các bài tập môn Toán lớp 9 phần Đại số.

TV + GVBM

Tổ TV + GVBM

Từ 09/2022 đến 04/2023

8

Biên soạn 02 mục lục album

- Giúp các em luyện tập, củng cố và nâng cao kiến thức trong chương trình môn Ngữ văn ở lớp 9.

- Giúp các em luyện tập, củng cố và nâng cao kiến thức trong chương trình môn Toán ở lớp 9.

TV + GVBM

Tổ Thư viện

Từ 09/2022 đến 04/2023

9

Thi đố vui       học tập

Ôn tập HKII

K6 -> 9

Tổ TV + GVCN + TPTĐ + TCM

05/2023

 

Tổng cộng:

09

 

 

 

- Tổng cộng: Có 09 hoạt động. Trong đó có 05 chủ đề của hoạt động ngoại khoá: 02 của thư viện, 01 kết hợp với Tổng phụ trách Đội và 02 kết hợp với Tổ bộ môn.

5. Kiểm tra và thẩm định danh hiệu thư viện trường học

- Ban giám hiệu nhà trường căn cứ vào Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ GDĐT về việc Ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông, mẫu biên bản kiểm tra thư viện trường học của Phòng chỉ đạo bộ phận tự kiểm tra đánh giá và có công văn đăng ký danh hiệu thư viện về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề thư viện (kiểm tra chuyên đề về đầu tư cơ sở vật chất và tài liệu cho thư viện, về hồ sơ sổ sách, về ứng dụng phần mềm quản lý thư viện; tổ chức hoạt động tuyên truyền giới thiệu sách, phối hợp hoạt động ngoại khóa với các tổ chuyên môn, công tác phục vụ bạn đọc,…) tại bộ phận thư viện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đưa mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu của thư viện vào kế hoạch chung của nhà trường

Ban giám hiệu trường triển khai quán triệt kế hoạch tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường, đưa vào chương trình công tác năm học 2022 – 2023.

2. Thành lập và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong Tổ công tác thư viện

- Hiệu trưởng có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp với Đoàn –Đội, công đoàn cơ sở, Hội CMHS, HĐSP nhà trường để tham gia phấn đấu trong việc xây dựng  thư viện Đạt chuẩn Quốc gia.

- Nhân viên thư viện chủ động lập kế hoạch, tham mưu, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, cùng tổ công tác thư viện thực hiện tốt các hoạt động bổ sung vốn sách báo, tuyên truyền giới thiệu sách, tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa và phát huy hiệu quả của thư viện trong giảng dạy, học tập và giáo dục học sinh.

- Tổ trưởng tổ công tác thư viện phải thường xuyên quan tâm chỉ đạo, theo dõi hoạt động thư viện, để đôn đốc bổ sung, nhắc nhỡ kịp thời.

- Các thành viên trong tổ công tác phải phát hiện, sưu tầm, những sách báo tư liệu mới. Kết hợp với CBTV tổ chức giới thiệu, hướng dẫn phục vụ các nhu cầu dạy - học theo mục tiêu đào tạo.

- Tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo tổ tham gia công tác thư viện. Bằng cách giới thiệu danh mục sách chương trình bộ môn, viết bài giới thiệu sách, tổ chức biên soạn thư mục phục vụ chuyên sâu nội dung dạy học, tổ chức sưu tầm các bài báo xây dựng kho tư liệu, hướng dẫn học sinh đọc sách và tìm sách theo chương trình học.

- GVCN lớp chỉ đạo về việc phân phối SGK đầu năm, đầu học kỳ, thu hồi, bảo quản và sử dụng sách.

3. Huy động các nguồn lực đầu tư cho thư viện

 - Lập bảng dự trù kinh phí để trình Ban giám hiệu đưa vào kế hoạch chi hoạt động thường xuyên tại đơn vị; bố trí nguồn kinh phí bổ sung sách - báo, cơ sở vật chất, hoạt động ngoại khóa cho thư viện.

- Thực hiện vận động xã hội hóa từ phụ huynh học sinh, từ các mạnh thường quân, từ các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn… đầu tư cho thư viện.

- Danh hiệu thư viện trường là cơ sở quan trọng để đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động thư viện, đây là một tiêu chí để đánh giá thi đua đối với đơn vị. Xây dựng và tổ chức tốt hoạt động thư viện trường học chính là tạo điều kiện đảm bảo không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

- Xây dựng và tổ chức tốt hoạt động thư viện trường học cũng chính là tạo điều kiện đảm bảo không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học trong giai đoạn hiện nay.

- Mong BGH có kế hoạch chỉ đạo để có thể đưa hoạt động thư viện trường học vào nền nếp, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác Thư viện trường học năm học 2022 - 2023 của trường THCS Vĩnh An./.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GDĐT;

 

- Nhân viên TV để “thực hiện”;

 

- Lưu: VT, KT, TV.

 

                Nguyễn Hồng Dũng

 

                                                                               

 

 

 

 

 
  
Tác giả: Trường THCS Vĩnh An
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Hôm qua : 1
Tháng 12 : 148
Năm 2022 : 7.701